021-91014197 call

نحوه محاسبه صورت‌حساب در اَبر دِراک به چه صورت است؟

اَبر دِراک از روش Pay As You Go برای محاسبه‌ی صورت‌حساب خود استفاده می‌کند. این روش، امکان پرداخت هزینه به میزان استفاده‌ی شما را فراهم می‌کند.

شما می‌توانید اطلاعات کامل را در این باره را از صفحه‌‌ی محاسبه هزینه‌ها مشاهده کنید.