021-91014197 call

با فعال‌سازی پلن PaYG، سقف مصرف پلن رایگان از آن کسر خواهد شد؟

خیر.

پلن‌های PaYG (پرداخت به میزان مصرف) و رایگان، در مواردی باهم تفاوت دارند و پلن PaYG امکانات بیشتری را در اختیار شما قرار می‌دهد. از این امکانات می‌توان به تفاوت SLA، سطح پشتیبانی، تعداد قوانین قابل تعریف اشاره کرد.

از این رو، اگر شما این پلن را فعال کنید، از زمان فعال‌سازی تمام امکانات در اختیار شما قرار می‌گیرد و از طرفی بایستی از زمان فعال‌سازی، هزینه‌‌ی مصرف خود را طبق تعرفه‌ی پلن PaYG پرداخت کنید.

هزینه‌ها