021-91014197 call

آیا می‌توان تنها قسمتی از ترافیک وب‌سایت خود را از طریق CDN سرویس دهیم؟

بلی. شما می‌توانید از طریق پنل کاربری، قسمت DNS، تنظیمات مربوطه را اعمال کنید.

اگر وضعیت یک رکورد به صورت ابر سبز باشد، بدین معناست که از طریق CDN سرویس دهی می‌شود و در غیر این صورت خدمات CDN برای آن رکورد فعال نیست. شما می‌توانید با کلیک برروی آن، وضعیت را تغییر دهید.