سرورهای اَبر دِراک کجا قرار دارد؟

اَبر دِراک با حضور در مراکز داده حیاتی ایران اعم از شیراز و تهران، در حال سرویس‌دهی در سراسر کشور به تولیدکنندگان و دارندگان محتواست. همچنین اَبر دِراک در مراکز داده‌ی خارج از کشور نیز حضور دارد.

مراکز داده‌ی داخل کشور
مراکز داده‌ی خارج از کشور