021-91014197 call

چگونه پلن PaYG را فعال کنم؟

برای فعال‌سازی پلن Pay as You Go، باید در حساب کاربری تیم شما حداقل به میزان 99 هزار تومان شارژ وجود داشته باشد. از این اعتبار، تا پایان دوره‌ی استفاده از خدمات اَبر دِراک مبلغی کسر نمی‌گردد.

هزینه‌ها