021-91014197 call

چند بار می‌توانم پلن رایگان را فعال کنم؟

پلن رایگان برای هر دامنه، در هر ماه یک بار قابل استفاده است. سقف مصرف این پلن طبق صفحه‌ی محاسبه‌ی هزینه‌های CDN درنظر گرفته می‌شود و این سقف برای هر دامنه مستقل از دامنه‌های دیگر محاسبه می‌گردد.


پرسش مرتبط: با اتمام بازه‌ی مصرف تعیین‌شده در اَبر دِراک برای وب‌سایت چه اتفاقی می‌افتد؟

هزینه‌ها