021-91014197 call

SSL: استفاده‌ی همیشگی از HTTPS

برای فعال‌سازی این گزینه باید SSL پوششی فعال باشد. در حالت فعال root حتما به صورت HTTPS فراخوانی می‌شود. مدت زمان انقضا نیز، مدت زمان اعتبار آن پس از غیرفعال‌سازی است.


اطلاعات بیشتر را از SSL: مدیریت تنظیمات اتصال امن بخوانید.