021-91014197 call

شبکه: پروسه‌ی بارگذاری توسط کاربر

در این قسمت شما می‌توانید پارامترهای مرتبط با بارگذاری محتوا توسط کاربر از طریق اَبر دِراک را تعیین کنید.

توصیه می‌شود حداکثر زمان بارگذاری کمتر از ۱ دقیقه تنظیم نگردد.


اطلاعات بیشتر را از شبکه: مدیریت تنظیمات شبکه وب‌سایت بخوانید.