021-91014197 call

سایر تنظیمات: Geo IP Tag

در این قسمت می‌توانید Geo IP Tag را فعال یا غیر فعال کنید.