021-91014197 call

دید کلی: تغییر تیم برای این سرویس

شما از این قسمت می‌توانید سرویس خود را بین تیم‌ها منتقل کنید. توجه کنید که برای انجام این کار بایستی تمام فاکتورهای مربوط به این سرویس در تیم مبدا را تسویه کرده باشید.
درخواست شما توسط بخش فروش اَبر دِراک بررسی خواهد شد.