021-91014197 call

تجزیه و تحلیل: بازده – دسته‌بندی وضعیت‌ها

در این قسمت، درخواست‌ها بر اساس وضعیت‌های پاسخ دسته‌بندی شده‌اند. این دسته‌بندی، نشان‌دهنده‌ی وضعیت محتوایی می‌باشد که از سرورهای اَبر دِراک در اختیار کاربران قرار گرفته است.